Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Zasady nauki w systemie hybrydowym

Ważny komunikat

ZASADY NAUKI ZDALNEJ
PODCZAS NAUCZANIA W SYSTEMIE HYBRYDOWYM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W GOWIDLINIE

Szkoła w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
realizuje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji MSTeams w formie zajęć zdalnych (zgodnie z ostateczną decyzją Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kartuzach).
 2. Logowanie do aplikacji MSTeams:
 1. Zajęcia lekcyjne prowadzone będą zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Pozostała część jednostki dydaktycznej może być przeznaczona na konsultacje indywidualne lub na pracę własną ucznia.
 2. Uczeń zobowiązany jest uczestniczyć w każdej ustalonej formie nauczania zdalnego.
 3. Uczestnicy zdalnego nauczania są zobowiązani do przestrzegania etykiety językowej i zachowania kultury w komunikacji z nauczycielami i innymi uczniami.
 4. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest poinformować wychowawcę klasy o braku kontaktu z uczniem i brakiem wykonywania zadań.
 5. Wychowawca klasy w przypadku braku kontaktu z uczniem natychmiast informuje o tym fakcie rodziców.
 6. Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń z przyczyn od niego niezależnych nie mógł uczestniczyć w lekcji online.
 7. Aplikacja MSTeams jest oficjalnie wykorzystywana do pracy z uczniem. Uczeń podczas zajęć nie może stosować jej jako komunikatora towarzyskiego z innymi uczniami.
 8. Rodzice zobowiązani są na bieżąco usprawiedliwiać nieobecność dziecka w zajęciach.
 9. Rodzice kontaktują się z dyrekcją i nauczycielami:
 • poprzez dziennik elektroniczny,
 • telefonicznie,
 • w inny uzgodniony sposób.
 1. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, itp.) należy kontaktować się telefonicznie (58 6856 555) lub elektronicznie z sekretariatem szkoły (zsgowidlino@wp.pl).
 2. Wszelkie informacje będą przekazywane rodzicom przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli za pośrednictwem przede wszystkim moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym (ewentualnie za pośrednictwem telefonu), a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams (ewentualnie modułu wiadomości w dzienniku).
 3. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania można kierować z zachowaniem drogi służbowej: wychowawca – pedagog – dyrektor.
Skip to content