Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Historia szkoły

Gowidlino w XIX wieku administracyjnie znajdowało się w rejencji gdańskiej wchodzącej w skład prowincji zachodnio – pruskiej.
Pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły w Gowidlinie pochodzi z roku 1780. Założył ją król Prus. Funkcjonowała jako szkoła parafialna parafii sierakowickiej. Nauczycielem był człowiek świecki, katolik, Polak – Ignacy Staszewski. Uczył religii, pisania, czytania i podstaw arytmetyki. Do szkoły uczęszczało wówczas 30 dzieci. Nauka odbywała się osobno dla dziewcząt i chłopców. Była to jedyna w tym czasie szkoła na tym terenie, gdyż na założenie innych nie pozwalała bieda tutejszych mieszkańców. Budynek stał w miejscu dzisiejszego łącznika szkoły z salą gimnastyczną.
W 1851 roku szkoła w Gowidlinie skupiała dzieci z okolicznych wsi: Puzdrowa, Smolnik, Kowal, Leman, Borku, Buchwaldu i Doliny Jadwigi. Nauczycielem był Daniel Schieman. Do szkoły uczęszczało wówczas 194 dzieci.
W 1866 roku wraz z powstaniem samodzielnej parafii – oddzielono szkołę w Gowidlinie od parafii sierakowickiej, a w 1885 roku oddano do użytku nowy budynek – ceglany.

Budynek szkolny z 1885 roku

Budynek szkolny z 1885 roku (od strony północnej)

Budynek szkolny od strony południowej

Budynek szkolny od strony południowej

W 1887 roku wydano zarządzenie o całkowitej likwidacji języka polskiego w szkołach na terenie Kaszub. Z tego powodu odbyły się liczne wiece między innymi 14 stycznia 1892 roku w Sierakowicach, na którym główną mowę wygłosił ks. dr Maliński z Gowidlina.
W okresie międzywojennym w Gowidlinie była szkoła sześcioklasowa, do której uczęszczało od 315 do 360 uczniów.
Przed wybuchem wojny w roku szkolnym 1938/39 była już szkołą siedmioklasową z 400 uczniami. Międzywojennymi kierownikami szkoły w Gowidlinie byli: Przytuła, Fantyński, Sienkiewicz i Cześnik, a nauczycielami: Warlik, Warlikowa, Muchowska, Jank i Niezgódka.
Po klęsce wrześniowej szkoła w Gowidlinie była placówką niemiecką, niezwykle ostro i intensywnie germanizującą uczniów.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich – 9 marca 1945 roku – w szkole zorganizowano magazyn, a po ich opuszczeniu z dniem 20 marca przystąpiono do zorganizowania i przygotowania szkoły przy pomocy sołtysa i okolicznych gospodarzy. Drobne uszkodzenia – front szkoły od strony kościoła zostały szybko usunięte, a sprzęt i pomoce dydaktyczne pozyskał na ten czas mianowany kierownik Brunon Bigus z poniemieckich szkół z Ziem Odzyskanych. Naukę rozpoczęto 22 maja 1945 roku, a po pięciu dniach przybył nowy kierownik tej placówki Marian Wawrzyniak funkcję tę piastował do czerwca 1946 roku.
Zajęcia odbywały się w dwóch budynkach szkolnych, oddalonych od siebie o jeden kilometr. Dopiero na przełomie lat 1989/1990 rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego.
Na wizerunek szkoły, w tym okresie, wielki wpływ miała pani dyrektor Danuta Tandek. Dzięki zaangażowaniu Samorządu Gminy Sierakowice, Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w latach 1989 – 1998 wykonano segment dydaktyczny, odrestaurowano istniejący budynek szkolny (z 1885 roku) oraz wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem.
Pierwszy etap budowy zakończono w 1992 roku i 7 listopada placówka została oddana do użytku.
Drugi etap budowy zrealizowano w 1995 roku. Przy rekonstrukcji obiektu zachowano dawny wygląd zewnętrzny, czyli łuki nad oknami i dwa wejścia. Do budowy tej części użyto czerwonej cegły klinkierowej.
W 1995 roku rozpoczęto trzeci etap budowy – salę gimnastyczną. Została oddana do użytku 21 maja 1998 roku. Połączono ją z istniejącymi budynkami szkolnymi.
Za zaangażowanie w budowę szkoły, pani Danuta Tandek – dyrektor szkoły, otrzymała w 1998 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, Srebrny Krzyż Zasługi.
1 września 1999 roku powołany został Zespół Szkół w Gowidlinie, który obejmował Szkołę Podstawową i Gimnazjum. 17 maja 2000 roku Szkoła Podstawowa otrzymała imię Jana Pawła II. W dniu 19 października 2005 r. nasza społeczność, w piątą rocznicę nadania szkole imienia, otrzymała wspaniały dar: Sztandar Szkoły, na którym widniej łacińska sentencja “FIDES ET RATIO”.
Gowidlino należy do rozwojowych wsi gminy Sierakowice, w związku z czym w ostatnich latach stopniowo rosła liczba dzieci, co przyczyniło się do tego, że uczniowie byli zmuszeni do uczęszczania do szkoły w systemie dwuzmianowym. Budynek szkolny nie zabezpieczał potrzeb lokalowych, w związku z czym, we wrześniu 2011 roku rozpoczęły się prace związane z rozbudową obiektów szkolnych. Inicjatorką projektu rozbudowy była śp. ówczesna pani dyrektor Danuta Tandek, która niestety nie doczekała realizacji budowy. Czwarty etap budowy został połączony z istniejącym już budynkiem, tworząc kompleks. Nowe skrzydło dydaktyczne dobudowano dla potrzeb gimnazjum wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W dniu 16 października 2012 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowego budynku gimnazjum. Od samego początku aktywnie w rozbudowę włączył się i nadzorował prace Wójt Gminy Sierakowice pan Tadeusz Kobiela. Wykonawcą prac była firma Elwoz ze Szklanej, natomiast inwestorem Gmina Sierakowice. Zadanie to zostało całkowicie zrealizowane ze środków własnych gminy.

Od roku szkolnego 2016/17 priorytetami naszymi są m.in.: cyfryzacja placówki, podniesienie jakości nauczania, efektów kształcenia oraz działania opiekuńczo – wychowawcze. Do każdego pomieszczenia doprowadzone zostało łącze internetowe, zmodernizowany został sprzęt komputerowy. Nauczyciele zostali wyposażeni w laptopy. W większości sal lekcyjnych zainstalowane zostały monitory interaktywne, tablice multimedialne lub rzutniki, dzięki czemu zajęcia dydaktyczne stały się bardziej atrakcyjne i interesujące dla dzieci i młodzieży. Możliwość wykorzystania programów multimedialnych oraz zasobów internetowych podnosi jakość kształcenia i zwiększa motywację uczniów do pogłębiania wiedzy.

W 2016 roku rozpoczęła się współpraca młodzieży polsko – niemieckiej z zaprzyjaźnioną szkołą partnerską w Unnie, czego najlepszym przykładem jest trwająca do dziś ta wymiana. Uczniowie biorą udział w Insta.Ling’u, rywalizacji w ramach Duolingo oraz w międzynarodowym programie eTwinning.
1 września 2017 roku, w związku z reformą szkolnictwa, Zespół Szkół w Gowidlinie został przekształcony w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gowidlinie. Uzyskano dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka wzbogaciła się o ok. 900 książek obyczajowych, przygodowych, fantastycznych, poradników i innych.
W roku szkolnym 2018/2019 szkoła wprowadziła e-dziennik, który nie tylko ułatwił pracę nauczycieli, ale przede wszystkim poprawił komunikację pomiędzy pedagogami i rodzicami, wdrożono program Szkoła w chmurze, jak również dokonano autamatyzacji prac bibliotecznych za pośrednictwem systemy e-Biblio.
W roku szkolnym 2019/2020 wprowadzono aplikację Teams, gdzie uczniowie już na samym początku pandemii mogli łączyć się online z nauczycielami. Stworzono wirtualny pokój nauczycielski, który pozwala na sprawne zarządzanie informacją, szybką komunikację. Od tego też roku jesteśmy organizatorem prestiżowego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II – laureci konkursu otrzymują 2 punkty, które są doliczane w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
W 2021r. otwarto Punkt wspierania dzieci i młodzieży „Dobre miejsce” – świetlica socjoterapeutyczna ma na celu wspieranie rodzin w procesie wychowawczym, dokonano modernizacji sali językowej, wprowadzono realizację projektu Edukacja przez szachy na poziomie oddziału przedszkolnego – przyczynia się ona do zwiększenia umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, natomiast w klasie 1 wprowadzono projekt Klasa na piłkach terapeutycznych – polega on na zastąpieniu krzeseł piłkami, co niesie za sobą wiele pozytywnych efektów. Uzyskano dofinansowanie w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na doposażenie biblioteki szkolnej i Programu Rządowego Laboratoria Przyszłości – na zakup m.in.: drukarki 3D, robów edukacyjnych czy gogli wirtualnej rzeczywistości.

Młodzież chętnie angażuje się w różne akcje społeczne i w ramach wolontariatu niesie pomoc potrzebującym. Takie działania wskazują właściwą postawę wobec innych, kształtują charakter, uwrażliwiają na cierpienie, uczą empatii i pomagają zrozumieć drugiego człowieka.

Szkoła systematycznie współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli m.in.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie.

Placówka mocno tkwi w tradycjach i teraźniejszości Kaszub, kultywuje je m.in.: poprzez naukę języka kaszubskiego i realizację przedsięwzięć związanych z tą tematyką.

To wszystko sprawia, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie jest szkołą na miarę XXI wieku – miłą, bezpieczną i nowoczesną.

Najważniejszym dniem w roku szkolnym jest dzień 18 maja – urodziny Karola Wojtyły oraz Święto Szkoły, które przypada na dzień 16 października – dzień Pontyfikatu.
Co roku poszczególne klasy planują wycieczki śladami Karola Wojtyły. Uwieńczeniem naszych podróży była, w roku 2002, pielgrzymka do Watykanu i spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Tam poczuliśmy Jego bliskość, tam czerpaliśmy radość z życia, z wszystkiego co nas otacza.

Obecnie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie ma 22 oddziały w tym:

  • 6 oddziałów przedszkolnych,
  • 16 oddziałów szkoły podstawowej.

Aktualnie szkoła posiada 23 sale lekcyjne, pracownię komputerową z dostępem do internetu, wielostanowiską pracownię językową, bibliotekę z czytelnią, kaszubską izbę regionalną, świetlicę, stołówkę, gabinety: pedagoga, psychologa i logopedy, pokój nauczycielski, szatnię wyposażoną w indywidualne szafki dla każdego ucznia, salę kominkową, salę gimnastyczną, mini siłownię, salę korekcyjną, sanitariaty, zaplecze techniczne szkoły oraz kompleks boisk sportowo – rekreacyjnych ORLIK, plac zabaw i FitPark.

Ogółem do placówki w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 438 uczniów. Zatrudnionych jest 42 pedagogów, 11 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji.
7 nauczycieli zostało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał 1 nauczyciel (2015), Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 2 nauczycieli (2018, 2019), natomiast Medal Komisji Edukacji Narodowej posiada 5 nauczycieli (2014, 2021, 2022, 2023).
Dynamiczna, wykształcona i zaangażowana kadra jest fundamentem, na którym budujemy przyszłość tego miejsca i kolejnych pokoleń młodych Polaków, którzy opuszczają mury naszej szkoły.

Kadra zarządzająca szkołą:

„Dzieci są nadzieją,
która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta…”

– Jan Paweł II

Skip to content