Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do szkolnej strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.05.2022r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Narzędzie walidacji wskazuje spełnienie warunków na poziomie 97,09% https://checkers.eiii.eu/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Aleksandra Stark, zsgowidlino@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 6856 555. Tą samą drogą można: zgłaszać uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłaszać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie, ul. Prymasa Wyszyńskiego 5, 83-341 Gowidlino.
Opis ogólny budynku: Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia od ul. Prymasa Wyszyńskiego 5. Budynek szkoły jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście nr 1 do szkoły posiada bariery architektoniczne w postaci schodów, niewyposażonych w podjazdy oraz pochylnie. Drugie wejście nr 3 do szkoły wyposażone jest w podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych znajdujący się po lewej stronie od wejścia nr 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku na każdym poziomie (-1, 0, 1, 2) znajduje się korytarz. Budynek posiada 1 windę. Na parterze budynku (wejście nr 1 – poziom 0) znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz sekretariat szkoły. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • powiększony tekst,
 • zmniejszony tekst,
 • skala szarości,
 • wysoki kontrast,
 • negatyw,
 • jasne tło,
 • podkreślone linki,
 • czytelne litery,
 • reset.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skip to content