Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Pedagog, psycholog i logopeda

CZAS PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

– poniedziałek –
8.00 – 12.30

– wtorek –
8.00 – 11.30
12.30 – 14.00

– środa –
9.00 – 13.00
13.45 – 14.45

– czwartek –
8.00 – 11.30
12.30 – 13.00

– piątek –
8.00 – 11.30

Pedagog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

GŁÓWNE  ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  – rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  – udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • podejmowanie działań wychowawczo – profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • dbałość o przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy.

****

CZAS PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

– poniedziałek –
8.00 – 8.55
9.40 – 10.45
11.30 – 14.20

– wtorek –
9.40 – 10.45
12.30 – 13.25

– środa –
8.45 – 9.50

– czwartek –
11.30 – 13.30

– piątek –
9.40 – 10.40

 

Pedagog specjalny ..

GŁÓWNE  ZADANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO:

 • wpółpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej,
 • realizacja zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,
 • podejmowanie działań wychowawczo – profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
 • dbałość o przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka,
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

****

CZAS PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

– wtorek –
13.00 – 16.00

– środa –
8.00 – 13.00

– czwartek –
12.00 – 16.00

GŁÓWNE  ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  – rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  – udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • podejmowanie działań wychowawczo – profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • dbałość o przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy.

****

CZAS PRACY LOGOPEDY

– poniedziałek –
11.00 – 13.25

– wtorek –
10.45 – 15.05

– środa –
10.35 – 15.05

– czwartek –
11.45 – 15.05

– piątek –
10.00 – 14.15

GŁÓWNE  ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO:

 • organizowanie pomocy logopedycznej przede wszystkim na podstawie zewnętrznej diagnozy,
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  – rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  – udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy.
Skip to content