Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Pedagog, psycholog i logopeda

CZAS PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

– poniedziałek –
11.00-15.00
– wtorek –

8.00-13.30
– środa –

8.00-13.00
– czwartek –
8.00-11.30
– piątek –
8.00 – 12.00

Pedagog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

GŁÓWNE  ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  – rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  – udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • podejmowanie działań wychowawczo – profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • dbałość o przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy.

Psycholog zaprasza we:

– czwartek –
10.45 – 15.45

Kiedy warto zasięgnąć konsultacji u psychologa? – informacje dla rodziców:

Jeżeli Państwa dziecko:

 • ma trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje, ma trudności w czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce,

 • przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne,

 • bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się,

 • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe,

 • nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników,

 • istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne (narkotyki, używki),

 • ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych,

 • sprawia tzw. trudności wychowawcze,

a także wtedy, gdy?
chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.

GŁÓWNE  ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,

 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  – rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  – udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 • podejmowanie działań wychowawczo – profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 • dbałość o przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka,

 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy.

GŁÓWNE  ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO:

 • organizowanie pomocy logopedycznej przede wszystkim na podstawie zewnętrznej diagnozy,
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  – rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  – udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy.

CZAS PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO

– poniedziałek –
10.00 – 14.20
– wtorek –
11.00 – 13.30
– środa –
11.00 – 15.10
– czwartek –
10.00 – 14.20
– piątek –
11.50 – 15.10

Skip to content