Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

PROJEKTY UNIJNE

Interaktywne metody nauczania
i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
sposobem na rozwój kompetencji kluczowych
w szkołach Gminy Sierakowice

Zespół Szkół w Gowidlinie przystąpił do projektu pn. ”Interaktywne metody nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą uczestniczyli w roku szkolnych 2016/2017 w następujących zajęciach:

Szkoła Podstawowa:

 1. „Informatyka – tworzenie przydatnych w życiu codziennym aplikacji”
 2. „Stan lokalnego środowiska naturalnego”
 3. „Nauki matematyczno – przyrodnicze sposobem na spędzanie wolnego czasu”
 4. „Język angielski – przydatny w sytuacjach życia codziennego”
 5. „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”
 6. „Zajęcia wyrównawcze z przyrody”
 7. „Zajęcia logopedyczne”
 8. „Zajęcia z terapii pedagogicznej”
 9. „Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego”
 10. „Decyzje edukacyjno – zawodowe jako świadome wybory ścieżki rozwoju”
 11. „Zajęcia z pedagogiem”

Gimnazjum:

 1. „Geometria w praktyce życia codziennego”
 2. „Stan środowiska naturalnego – zjawiska przyrodnicze i postawy człowieka”
 3. „Matematyka w przestrzeni gospodarczej i praktyczne jej zastosowanie”
 4. „Matematyka w projektowaniu budowli”
 5. „Bezpieczeństwo w sieci i aspekty prawne korzystania z jej zasobów”
 6. „Język angielski – porozumiewanie się w wybranych sytuacjach życia codziennego”
 7. „Język niemiecki – porozumiewanie się w wybranych sytuacjach życia codziennego”
 8. „Poszukiwanie własnej ścieżki kariery na rynku pracy”

https://sierakowice.pl/?id_menu=&lg=pl&link=51&id_tekst=1433&id_kat=1&arch_month=&arch_year=

ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
SZANSĄ NA WYŻSZĄ JAKOŚĆ NAUKI
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY SIERAKOWICE.

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Czas trwania projektu
1 sierpnia 2013 r. – 31 lipca 2015 r.
Wartość projektu
1.922.386,66 zł
Wartość dofinansowania
1.634.028,66 zł
Adresaci projektu
Projekt adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Sierakowice.
Cel projektu
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy uczniami gminy Sierakowice, a ich rówieśnikami z miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od października 2013 r. do lipca 2015 r.
Działania
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zmniejszające dysproporcje w kształceniu z:

 • przyrody,
 • matematyki,
 • języka polskiego,
 • języka angielskiego

oraz

 • terapia pedagogiczna,
 • logopedia,
 • socjoterapia,
 • zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej,
 • wyjazdy edukacyjne,
 • organizacja Szkolnego Ośrodka Kariery oraz zajęcia z zakresu kariery edukacyjnej i zawodowej.

Rezultaty projektu

 • wzrost kompetencji kluczowych u uczniów,
 • zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej,
 • wdrożenie poradnictwa z kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • poprawa jakości zarządzania szkołami mająca wpływ na jakość kształcenia

KOMPETENCJE KLUCZOWE NAJWAŻNIEJSZE W GIMNAZJUM.
ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
SZANSĄ NA WYŻSZĄ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
W GIMNAZJACH GMINY SIERAKOWICE.

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Czas trwania projektu
1 sierpnia 2013 r. – 31 lipca 2015 r.
Wartość projektu
1.563.093,33 zł
Wartość dofinansowania
1.328.629,33 zł
Adresaci projektu
Projekt adresowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum z terenu Gminy Sierakowice.
Cel projektu
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy uczniami Gminy Sierakowice, a ich rówieśnikami z miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od sierpnia 2013 r. do lipca 2015 r.
Działania
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zmniejszające dysproporcje w kształceniu z:

 • chemii,
 • fizyki,
 • biologii,
 • geografii,
 • matematyki,
 • języka polskiego,
 • języka angielskiego

oraz

 • terapia pedagogiczna,
 • logopedia,
 • socjoterapia,
 • zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej,
 • wyjazdy edukacyjne,
 • organizacja Szkolnego Ośrodka Kariery oraz zajęcia z zakresu kariery edukacyjnej i zawodowej.

Rezultaty projektu

 • wzrost umiejętności i kompetencji kluczowych u uczniów,
 • zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej,
 • wdrożenie poradnictwa z kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • poprawa jakości zarządzania szkołami mająca wpływ na jakość kształcenia.

Projekt edukacyjny
?Pomorskie ? dobry kurs na edukację.
Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie
poprzez edukację morską, realizowany pod hasłem
Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy?,

Program realizowany w roku szkolnym 2013/2014, w  którym po raz drugi uczestniczą  uczniowie kl. V Szkoły Podstawowej w Gowidlinie.
Celem projektu jest przede wszystkim rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Działania proponowane w ramach projektu dotyczą tematyki morskiej oraz żeglarstwa, odwołują się tym samym do bogatej tradycji morskiej w regionie.
Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy i umiejętności zdobywanymi w szkole z umiejętnościami rozwijanymi w trakcie zajęć praktycznych na wodzie.

W II semestrze roku szkolnego 2013/2014
wybrani uczniowie klasy V (2 grupy po 8 uczniów) pod opieką nauczyciela zgłębiają wybrane zagadnienia dotyczące tematyki morskiej, gromadzą i szeregują wiedzę na dany temat, aby na koniec przedstawić ją w wybranej przez siebie, atrakcyjnej formie.
W ten sposób powstaną strony internetowe, prezentacje multimedialne, a być może nawet gazety czy przedstawienia teatralne.

 • uczestnicy projektu wezmą udział w jednodniowych praktycznych zajęciach  na wodzie, które pozwolą uczniom skonfrontować zebraną wiedzę z rzeczywistością, pomogą przygotować się do zbierania informacji, mogą też stanowić
 • ukoronowanie pracy nad projektem.  Zajęcia te będą się odbywać od kwietnia do czerwca  2014 r. na najbliższych szkołom akwenach, w miejscach przystosowanych do prowadzenia tego typu zajęć.

W ramach projektu będą organizowane także żeglarskie pikniki naukowe, a dla 10% wyróżnionych uczestników przygotowano obozy żeglarskie, które odbędą się w czasie letnich wakacji.

Uczeń kończący swój udział w programie:

 • zna podstawowe informacje o morzu i żeglarstwie,
 • umie bezpiecznie zachowywać się na wodzie,
 • zna tradycje morskie, obrzędy oraz etykietę żeglarską,
 • zna morskie dziedzictwo kulturowe Pomorza, ma świadomość specyfiki regionu,
 • szanuje morze oraz pracę ludzi morza,
 • jest zainteresowany rozwijaniem pasji związanych z morzem.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Realizacja odbywa się w partnerstwie z Fundacją ?Navigare? Mateusza Kusznierewicza oraz Ligą Morską i Rzeczną

Projekt jest współfinansowany są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

“ZŁAP WIATR W POMORSKIE  ŻAGLE WIEDZY”

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole realizujemy systemowy projekt edukacyjny ?Pomorskie – dobry kurs na edukację”, który ma na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską.

Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją Navigare Mateusza Kusznierewicza oraz Ligą Morską i Rzeczną.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  i środków budżetu państwa.  Całkowita wartość projektu wynosi 7, 85 mln zł. Liderem Partnerstwa jest Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Działania proponowane w ramach projektu, prowadzonego pod hasłem ?Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy?, dotyczyć będą szeroko pojętej tematyki morskiej oraz żeglarstwa, nawiązując tym samym do bogatej tradycji edukacji morskiej w naszym regionie. Wybór tematyki morskiej gwarantuje skuteczne, a przede wszystkim atrakcyjne dla uczniów rozwijanie kompetencji, którzy w działaniu, podczas pasjonujących zajęć będą nabywać nową wiedzę i umiejętności. Projekt będzie realizowany przez dwa lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od roku szkolnego 2011/2012 w naszej szkole realizujemy projekt pt.:

?Intelekt – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ? projekty systemowe.
Nr wniosku: WND-POKL.09.01.02-22-351/11

W ramach projektu zaplanowane są następujące zajęcia:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie edukacji polonistycznej.

JEZIORO GOWIDLIŃSKIE “NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA”

Nowy obraz (1)

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Za realizację tego projektu odpowiedzialne były nauczycielki p. Joanna Neubauer i p. Elżbieta Rompa.

SPRAWOZDANIE Z ZADANIA EDUKACYJNEGO REALIZOWANEGO
PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOWIDLINIE ? GIMNAZJUM

Nazwa zadania: ,,Nasze jezioro ? nasza sprawa?.
Okres realizacji projektu: III 2011 r.- I/II 2012 r.
Umowa dotacji: WFOŚ/D/738/85/2011

1.Teren objęty zadaniem: Jezioro Gowidlińskie.

2.Wymienić główne elementy zadania zrealizowane podczas projektu:

 • Odczyty i prelekcje dotyczące ochrony środowiska naturalnego jeziora.
 • Sprzątanie linii brzegowej wokół jeziora.
 • Konkursy dotyczące wód jeziora.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza jeziora i jego brzegów.
 • Sprawdzenie stanu czystości wody w jeziorze.
 • Publikacja w prasie lokalnej informacji na temat realizowanych zadań konkursowych ,,Nasze jezioro-nasza sprawa?.

3.Wymienić szczegółowe działania objęte zadaniem podczas realizacji projektu:

 • Prelekcje dla rodziców na temat: Rola Jeziora Gowidlińskiego dla rozwoju i turystyki wsi.
 • Pogadanki wśród uczniów na godzinach wychowawczych na temat    zanieczyszczania wód Jeziora Gowidlińskiego.
 • Zorganizowanie mitingu ,,Nasze jezioro-nasza sprawa? z okazji Akcji Sprzątanie Świata i przejście ulicami wsi z transparentami.
 • Sprzątanie linii brzegowej Jeziora Gowidlińskiego z okazji Dnia Ziemi i podczas akcji Sprzątanie Świata.
 • Zbieranie roślin i robienie zdjęć do zielnika, prezentacji.
 • Konkurs plastyczny (indywidualnych prac) pt. ,,Jezioro Gowidlińskie ? jeziorem moich marzeń?.
 • Konkurs międzyklasowy na album/zielnik roślin występujących w linii brzegowej Jeziora Gowidlińskiego.
 • Konkurs międzyklasowy na prezentację multimedialną lub film o Jeziorze Gowidlińskim ze zwróceniem szczególnej uwagi na czystość wód.
 • Zebranie informacji (z różnych źródeł) na temat flory i fauny Jeziora Gowidlińskiego.
 • Wykonanie gazetek ściennych na podstawie zebranych informacji o Jeziorze Gowidlińskim.
 • Wykonanie plakatów (przez każdą klasę) na temat dbania o czystość Jeziora Gowidlińskiego i rozwieszenie ich w sklepach i miejscach publicznych wsi.
 • Mierzenie stanu czystości wody w Jeziorze Gowidlińskim.
 • Wystawa prac uczniów na temat Jeziora Gowidlińskiego (prace indywidualne, albumy /zielniki).
 • Wydanie gazetki (jednodniówki) na zakończenie projektu z opisem działań i sprawozdaniem z ich realizacji.
 • Seminarium podsumowujące rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu.
 • Zamieszczenie sprawozdania w prasie lokalnej ,,Wiadomości Sierakowickie?.
 • Zamieszczenie sprawozdania i raportu na stronie internetowej szkoły: www.gowidlino.edu.pl
 • Zamieszenie raportu będącego sprawozdaniem z realizacji poszczególnych zadań.

4.Osiagnięte rezultaty:

 • Uświadomienie społeczności lokalnej, iż jezioro jest naszym dobrem wspólnym, największą atrakcją turystyczną, o którą należy szczególnie dbać.
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów   jeziornych, zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora, ochrony wód i przyrody jezior.

5.Efekt rzeczowy i ekologiczny:

 • Zainicjowanie przedsięwzięć proekologicznych dotyczących poprawienia jakości ekosystemów jeziornych.
 • Zwrócenie szczególnej uwagi na pogarszający się stan czystości wód Jeziora Gowidlińskiego, w którym mamy nadzieję ulegnie poprawie dzięki np. uruchomieniu sieci kanalizacyjnej.
 • Podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów i społeczności lokalnej na temat ochrony jeziora.

6.Dokumentacja fotograficzna ? znajduje się na dołączonej płytce CD

p

p

“Za pan brat z nauką – wyrównywanie szans edukacyjnych”

W Zespole Szkółw Gowidlinie w latach 2009/10 i 2010/11 realizowany był projekt unijny pt.: ?Za pan brat z nauką ? wyrównywanie szans edukacyjnych? w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projektem objętych zostało łącznie 412 beneficjentów (210 K i 202 M) ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

W ramach projektu zaplanowane zostały zajęcia:

Zajęcia pozalekcyjne w celu rozwijania umiejętności kluczowych w zakresie wiedzy matematyczno ? przyrodniczej i kompetencji naukowo ? technicznych i komunikacji językowej.

1. Koło przyrodnicze dla uczniów klas IV-VI Zespołu Szkół w Gowidlinie
2. Koło matematyczne dla uczniów klas IV-VI Zespołu Szkół w Gowidlinie
3. Koło matematyczne dla uczniów klas I-III Gimnazjum Zespołu Szkół w Gowidlinie
4. Koło biologiczno – chemiczne dla uczniów klas I-III Gimnazjum Zespołu Szkół w Gowidlinie
5. Koło języka angielskiego dla uczniów klas I-III Gimnazjum Zespołu Szkół w Gowidlinie
6. Koło geograficzne dla uczniów klas I-III Gimnazjum Zespołu Szkół w Gowidlinie
7. Koło fizyczne dla uczniów klas I-III Gimnazjum Zespołu Szkół w Gowidlinie

Zajęcia pozalekcyjne mające na celu zapewnienie specjalistycznej opieki uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

1. Zajęcia logopedyczne dla uczniów klas IV-VI Zespołu Szkół w Gowidlinie
2. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów klas IV-VI Zespołu Szkół w Gowidlinie
3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV-VI Zespołu Szkół w Gowidlinie
4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I-III Gimnazjum Zespołu Szkół w Gowidlinie

Zapewnienie pomocy psychologicznej uczniom niedostosowanym społecznie.

1. Zajęcia terapeutyczne z psychologiem dla uczniów Zespołu Szkół w Gowidlinie

Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe w zakresie wiedzy matematyczno-przyrodniczej, kompetencji naukowo- technicznych i komunikacji językowej prowadzone były przynajmniej w 6-osobowych grupach.
Zajęcia mające na celu zapewnienie specjalistycznej opieki o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone były przynajmniej w 6-osobowych grupach.
Z pomocy psychologicznej skorzystać mogli uczniowie wyznaczeni przez wychowawców lub pedagoga szkolnego, ponadto mogli zgłaszać się uczniowie mający taką potrzebę.

Celem ogólnym programu było:
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych  z terenu Gminy Sierakowice, uczniów Zespołu Szkół w Gowidlinie.

Celami szczegółowymi było:
1. Wspomaganie uczniów w rozwijaniu podstawowych umiejętności kluczowych matematyczno ?przyrodniczych, kompetencji naukowo technicznych i językowych.
2. Poprawa efektywności i wzrost motywacji w procesie uczenia się.
3. Umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz wdrożenie uczniów do łączenia wiedzy z różnych dziedzin.
4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez zapewnienie opieki psychologicznej
5. Kształcenie umiejętności wykorzystywania komputera w procesie uczenia się.

Projekt został opracowany przez zespół nauczycieli Zespołu Szkół w Gowidlinie i uzyskał pozytywną akceptację Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku.

Natomiast akces do udziału w realizowanym Projekcie pt. ?Za pan brat z nauką ? wyrównywanie szans edukacyjnych? w ramach POKL przez Gminę Sierakowice/Zespół Szkół w Gowidlinie wyraził chęć następujący personel:

Zajęcia pozalekcyjne w celu rozwijania umiejętności kluczowych w zakresie wiedzy mat. przyr., kompetencji naukowo techn. i komunikacji językowej
Roksana Syldatk ? nauczyciel matematyki i fizyki
Bernadeta Piotrowska ? nauczyciel matematyki
Barbara Salamon ? nauczyciel geografii i przyrody
Adela Wenta ? nauczyciel biologii i chemii
Agata Konecka ? nauczyciel języka angielskiego do 31. 03. 2010 r.
Weronika Radomska ? Mayorov ? nauczyciel języka angielskiego od 01. 04. 2010 r.

Zajęcia pozalekcyjne majce na celu zapewnienie specjalistycznej opieki uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dominika Kuczkowska ? nauczyciel logopedii
Hanna Formela ? nauczyciel terapii pedagogicznej
Franciszek Wróbel ? nauczyciel matematyki
Bernadeta Piotrowska ? nauczyciel matematyki

Zapewnienie pomocy psychologicznej uczniom niedostosowanym społecznie
Anna Mucha ? psycholog

Zarządzanie Projektem
Aleksandra Stark ? kierownik Projektu
Adela Wenta ? koordynator Projektu
Maria Kwidzińska ? obsługa finansowa Projektu

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 99.959,20 zł.

g

g

?Świat zabawy światem nauki – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Sierakowice?

Gmina Sierakowice pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Były to środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Projekt pt.: ?Świat zabawy światem nauki – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Sierakowice?był realizowany w okresie od 01. 08. 2009 r. do 31. 07. 2011 r. Wartość projektu to 997.177 zł, a dofinansowania to 967.261,69 zł. Utworzono 144 dodatkowych miejsc na rok w okresie trwania Projektu w Oddziałach Przedszkolnych w następujących placówkach:

 • Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach
 • Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
 • Zespół Szkół w Gowidlinie
 • Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej
 • Zespół Szkół w Tuchlinie

Celem Głównym Projektu było zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sierakowice. Projekt był adresowany tylko do dzieci 5 letnich (tzn. urodzonych w latach: 2004 i 2005) zamieszkałych na terenie Gminy Sierakowice.


Skip to content