Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Komunikat w sprawie działalności szkół, oddziałów przedszkolnych, a także zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania oraz konsultacji i E8 od 25.05.2020r.

W dalszym ciągu będziemy kontynuować naukę w formie kształcenia zdalnego.

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 410 ze zm.) wyznaczył nowy okres zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Zgodnie z §2. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie m.in. szkół.

W związku z powyższym informuję, że na terenie Gminy Sierakowice do 26.06.2020r. zostają we wszystkich publicznych szkołach zwieszone zajęcia z wyjątkiem:

 1. uczniowie klas 1-3 w godzinach od 8.00 do 13.00:
  *mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych w szkołach (szczegółowe zasady udziału określone zostały w procedurach dostępnych),
  *realizacja zajęć dydaktycznych odbywa się w ramach kształcenia na odległość.
  Informacja dla rodzica klas 1-3
  Procedury związane z otwarciem OP i kl. 1-3
 2. prowadzone będą w szkołach za zgodą rodziców zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (szczegółowe zasady udziału określone zostały w procedurach),
 3. dla uczniów klas 8 zorganizowane zostaną konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej (szczegółowe zasady udziału określone zostały w procedurach),
 4. dla uczniów klas 1-7 zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej (szczegółowe zasady udziału określone zostały w procedurach dostępnych na stronach internetowych szkół).
 5. od 16.06.2020r. do 18.06.2020r. dla uczniów klas 8 odbędą się egzaminy zewnętrzne.
  Procedury – konsultacje, WWRDz, E8

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z procedurami, o których mowa wyżej. 

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych pozostają zamknięte do 26.06.2020r

Organ prowadzący, jakim jest Gmina Sierakowice, wyraził takie stanowisko w komunikacie,
z którym można się zapoznać na stronie sierakowice.pl

Aleksandra Stark

 

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 410 ze zm.) wyznaczył nowy okres zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Zgodnie z §2. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie m.in. szkół.

W związku z powyższym informuję, że na terenie Gminy Sierakowice do 07.06.2020r. zostają we wszystkich publicznych szkołach zwieszone zajęcia z wyjątkiem:

 1. od 25.05.2020r. do 07.06.2020r. uczniowie klas 1-3 w godzinach od 8.00 do 13.00:
  *mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych w szkołach (szczegółowe zasady udziału określone zostały w procedurach dostępnych),
  *realizacja zajęć dydaktycznych odbywa się w ramach kształcenia na odległość.
  Informacja dla rodzica klas 1-3
  Procedury związane z otwarciem OP i kl. 1-3
 2. od 25.05.2020r. do 07.06.2020r. prowadzone będą w szkołach za zgodą rodziców zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (szczegółowe zasady udziału określone zostały w procedurach),
 3. od 25.05.2020r. do 07.06.2020r. dla uczniów klas 8 zorganizowane zostaną konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej (szczegółowe zasady udziału określone zostały w procedurach),
 4. od 01.06.2020r. od 07.06.2020r. dla uczniów klas 1-7 zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej (szczegółowe zasady udziału określone zostały w procedurach dostępnych na stronach internetowych szkół).
 5. od 16.06.2020r. do 18.06.2020r. dla uczniów klas 8 odbędą się egzaminy zewnętrzne.
  Procedury – konsultacje, WWRDz, E8

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z procedurami, o których mowa wyżej. 

Komunikat w sprawie wznowienia działalności przez oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zostanie opublikowany do 29.05.2020r.

Przypominamy, że nie działają stołówka, ani sklepik szkolny. Dzieci muszą posiadać własne kanapki oraz napoje.
Jak również szkoła nie zapewnia dowozów i odwozów uczniów.

Aleksandra Stark

Skip to content