Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

WYPRAWKA SZKOLNA

Informacja o dofinansowaniu zakupu podręczników
w roku szkolnym 2012/2013

Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach:

  • I ? VI szkoła podstawowa
  • Uczniowie z upośledzenie, umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu netto rodziny. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 504 netto na osobę w rodzinie.

W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły w terminie do 24 sierpnia 2012 r.

Dokumenty do wniosku:

  • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia kl. II ? IV SP – zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Jeśli jest to zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego
  • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia kl. I SP ? zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
  • Kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia wydanego przez poradnię psychologiczno ? pedagogiczną
  • Dowód zakupu podręczników faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica.

WNIOSKI DO POBRANIA:
wniosek o przyznanie dofinansowania dla kl. I – IV – SP

wniosek o przyznanie dofinansowania dla uczniów posiadających orzeczenie

Skip to content