Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach
w naszej szkole rozpoczynamy rok szkolny w trybie stacjonarnym.

W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy w szkole
do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
informujemy, że od 1 września 2020 r. w naszej szkole panować będą następujące zasady
(stan na 31.08.2020r.):

Oddziały przedszkolne

 1. Strefa wspólna dla Rodzica znajduje się na holu szkoły oraz w pomieszczeniach szatni oddziału przedszkolnego wejścia nr 3 (czerwona szkoła) – dotyczy Rodziców dzieci 3 – 6 letnich oraz szatni – dotyczy Rodziców dzieci 3 – 4 letnich.
 2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do strefy wspólnej dla Rodzica, zachowując zasady:
  *jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  *dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  *dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  *opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: obowiązuje zakrywanie nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 3. Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty dotyczące organizacji rozpoczęcia i organizacji roku szkolnego na naszej stronie internetowej

Klasy 1-4

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym.
 2. Rodzice uczniów klas 1 mogą korzystać ze strefy wspólnej dla Rodzica przy wejściu nr 1 (wejście główne) – tylko w pierwszym tygodniu nauki.
 3. Dziecku z klas 1 może towarzyszyć jeden opiekun (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).
 4. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 5. O częstotliwości przerw klas 1-3 decydują wychowawcy i ustalają je nie rzadziej niż raz na 45 minut.

Klasy 5-8

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym, tzn. wszyscy uczą się w szkole.
 2. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem nr 1 (główne).
 3. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 4. Przerwy międzylekcyjne ustalone są zgodnie z dotychczasowym systemem organizacji pracy.

Dodatkowe zasady

 1. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
  *ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
  *w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
  *do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
  *osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 6. Uczniowie podczas przerw powinni przebywać na holach przy klasach, w których mają zajęcia.
 7. W pomieszczeniach wspólnych (np.: hole, biblioteka) obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

WAŻNE!

 • Prosimy o niezwłoczne przekazywanie do sekretariatu informacji o nieobecności dziecka spowodowanej objęciem kwarantanną.
 • Prosimy o nieprzysyłanie do szkoły dzieci wykazujących jakiekolwiek symptomy choroby, infekcji itp.
 • Informujemy, że w przypadku zauważenia u dziecka  w czasie pobytu w szkole jakichkolwiek oznak chorobowych, dziecko zostanie natychmiast odizolowane, a rodzic telefonicznie zobligowany do odebrania go ze szkoły.

Aleksandra Stark

Procedury bezpieczeństwa COVID19 – 2020-21

 

 

Skip to content