Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Spotkanie z kuratorem zawodowym

W dniu 18 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Gowidlinie odbyło się spotkanie gimnazjalistów z kuratorem Sądu Rodzinnego i Nieletnich z Kartuz. Pani kurator Emilia Przystupa wyjaśniła uczniom, że Sąd zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, postępowaniem w stosunku do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkoholu, dopalaczy, narkotyków) oraz sprawami dotyczącymi demoralizacji i czynów karalnych nieletnich. Opowiedziała zebranym, czym jest demoralizacja, przestrzegała przed złym wpływem nieodpowiedniego towarzystwa. Informowała o konsekwencjach prawnych złego zachowania w szkole i poza nią. Przestrzegała przed  używaniem Internetu, czy telefonów komórkowych do czynów karalnych, czy przed prowadzeniem pojazdów bez uprawnień. Zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i innych używek przez osoby nieletnie oraz na zagrożenia wynikające ze zbyt wczesnej inicjacji seksualnej.
W kwestii zwalczania demoralizacji u nieletnich Sąd zazwyczaj stosuje środki wychowawcze oraz poprawcze, natomiast rzadziej kary. Do środków wychowawczych  zalicza m. in. upomnienie nieletniego, zobowiązanie go do określonego postępowania (np. do naprawienia szkody, do zaniechania wagarów, czy zaniechania używania alkoholu, nikotyny, dopalaczy itp.). Sąd może ustanowić  odpowiedzialny, wzmożony nadzór rodziców lub kuratora nad nieletnim, a nawet  umieszczenie w zakładzie poprawczym czy w rodzinie zastępczej. Jeżeli chodzi o kary, to są one stosowane  w przypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.
Spotkanie z kuratorem było ciekawą i ważną lekcją. Uświadomienie uczniom różnych zagrożeń jest ważnym działaniem w procesie profilaktycznym szkoły.

Alicja Dyszer

Skip to content