Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”  (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.
Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współpracy:
– Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
– Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
– Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
– instytucji ubezpieczeniowych,
– Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,
– Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego,
– innych organizacji młodzieżowych, społecznych oraz Fundacji.
Organizatorem konkursu wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym był podinsp. Adam Wróblewski.
W OTWP uczestniczy młodzież w  trzech grupach:
I  grupa – uczniowie szkół podstawowych
II grupa – uczniowie gimnazjum
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Zakres tematyczny Turnieju:
1. Historia i tradycje straży pożarnych.
2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
3. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
4. Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.
5. Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
6. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem
7. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
8. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe:
– budynków,
– lasów,
– zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych,
– substancji niebezpiecznych.
1. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
2. Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
3. Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

Eliminacje szkolne odbyły się  w dniu 24. 02. 2014 r. o godz. 10.00.
Do konkursu przystąpiło 8 uczniów ze szkoły podstawowej oraz 22 uczniów z gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali w dwóch grupach test składający się z 30 pytań zamkniętych.
Wyniki eliminacji szkolnych:
a) szkoła podstawowa:
I miejsce ? Michał Sildatk ? VI a
II miejsce ? Michał Cybulla ? VI a
III miejsce ? Szymon Dawidowski ? VI a

b) gimnazjum:
I miejsce ? Katarzyna Cirocka ? II b
II miejsce ? Adriana Olejnik ? I a
II miejsce ? Dariusz Stefanowski ? I a

Uczeń gimnazjum Dariusz Stefanowski nie mógł uczestniczyć w eliminacjach gminnych. Został zastąpiony przez uczennicę gimnazjum Aleksandrę Olejnik.
Eliminacje gminne konkursu wiedzy pożarniczej odbyły się w dniu 27.02.2014 r. o godz. W Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach.
Składały się z dwóch części.
W pierwszej części turnieju uczestnicy rozwiązywali 15 zadań zamkniętych i 15 zadań otwartych. Na ich rozwiązanie było 20 minut.
Do drugiej części zakwalifikowano tych, którzy uzyskali największą ilość punktów w danej grupie uczniów.
W tej części eliminacji  każdy z uczniów odpowiadał ustnie na trzy pytania.
Jury przewodniczył mł. insp. Mariusz Kwidziński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.Do drugiej części eliminacji gminnych konkursu wiedzy pożarniczej zakwalifikowano Szymona Dawidowskiego. Po trzech pytaniach ustnych nie znalazł się wśród uczniów zajmujących pierwsze trzy miejsca.
Do drugiego etapu spośród uczniów gimnazjum na podstawie wyników pracy z pisemnej Katarzynę Cirocką oraz Aleksandrę Olejnik.
Uczennica Aleksandra Olejnik zajęła trzecie miejsce na szczeblu gminy.
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowano osoby z najlepszymi wynikami z każdej grupy.
Podczas eliminacji gminnych byli obecni Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach bryg. Edmund Kwidziński.
Wójt Gminy Sierakowice, zabierając głos podkreślił znaczenie znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej w życiu człowieka. Zwrócił też uwagę na to, zdobyta wiedzę poszerzać oraz przekazywać innym.
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach podał przykłady świadczące o tym, że znajomość zasad postępowania podczas zagrożenia ma decydujący wpływ na życie i zdrowie człowieka.

Franciszek Wróbel

Skip to content