Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Stypendyści

?Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego?

WARTO WIEDZIEĆ!

skierowany jest do szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin, w których barierę w rozwoju edukacyjnym stanowi niekorzystna sytuacja materialna.

Stypendium w ramach Programu mogą otrzymać uczniowie, którzy spełnią kryteria:

  • posiadają zameldowanie na terenie województwa pomorskiego;
  • uzyskali na koniec poprzedniego roku szkolnego średnią ocen 4,75;
  • uzyskali na koniec poprzedniego roku szkolnego średnią ocen 5,0 z przedmiotów matematyczno ? przyrodniczych i technicznych;
  • osiągnęli wynik sprawdzianu 30 pkt lub egzaminu zewnętrznego 60 pkt, uzyskanego na koniec poprzedniego etapu nauczania;
  • pochodzą z rodzin, w których średni miesięczny dochód na osobę, uzyskany w roku budżetowym poprzedzającym rok, w roku szkolnym 2010/2011 średni miesięczny dochód rodziny wyliczany jest na podstawie dochodów rodziny za rok 2010 i nie może być wyższy od kwoty 1008 zł netto lub 1166 zł netto (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Ponadto stypendysta musi spełnić inne dodatkowe warunki oraz złożyć stosowne dokumenty.

Uroczystość wręczania stypendiów w roku szkolnym 2011/2012

Dnia 22 listopada 2011 r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych przez Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach ?Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego? na rok szkolny 2011/2012. Wśród uczniów nagrodzonych znalazł się uczeń naszego gimnazjum Bartłomiej Labuda, a także nasz tegoroczny absolwent Andrzej Grucza (obecnie uczeń LO w Kartuzach). Wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy wiele sukcesów edukacyjnych.

PB220202

Skip to content