Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Pedagog i psycholog szkolny

CZAS PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

– poniedziałek –
8.00 – 12.00
– wtorek –

10.00 – 15.00
– środa –

9.00 – 13.00
– czwartek –
10.00 – 15.00
– piątek –
9.00 – 13.00

Pedagog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

GŁÓWNE  ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Współpraca z poradnią pedagogiczno ? psychologiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole. Diagnoza środowiska szkolnego.
Stałe czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
Prowadzenie poradnictwa dla rodziców:

  • udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym,
  • organizowanie spotkań dla rodziców.
  • Prowadzenie poradnictwa dla uczniów.

Prowadzenie poradnictwa dla uczniów.
Organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Współpraca w realizacji programu profilaktycznego szkoły.
Współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie gimnazjum, którzy posiadają orzeczenia i opinie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych zostali objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Spotkania zespołu odbywają się co dwa miesiące. W pracach zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia.

k

k

Psycholog zaprasza w:

Poniedziałek: 8.00- 13.00

Kiedy warto zasięgnąć konsultacji u psychologa? ? informacje dla rodziców:

Jeżeli Państwa dziecko:
? ma trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje, ma trudności w czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce,
? przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
? bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się
? ma trudności w radzeniu sobie z emocjami ? bywa agresywne, wybuchowe
? nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników
? istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne (narkotyki, używki)
? ucieka w świat wirtualny, np. Internetu , gier komputerowych
? sprawia tzw. trudności wychowawcze

a także wtedy, gdy?.
chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.

Pomoc psychologiczna w szkole realizowana jest w formie następujących działań:

? prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia
? diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
? organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli:
– rozmowy wspierające i terapeutyczne z uczniami i rodzicami
– konsultacje, porady psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli
– wspieranie rodziców w procesie wychowania oraz w rozwiązywaniu problemów wynikających ze specyfiki etapu rozwojowego
– zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów wspierające rozwój emocjonalno ? społeczny
– przeprowadzanie interwencji psychologicznych, mediacji
? zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu:
– prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych
– prowadzenie indywidualnych porad, rozmów z uczniami w celu rozpoznawania zdolności, zainteresowań i mocnych stron
? minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia:
– realizowanie zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki
? wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, m.in:
– diagnozowanie problemów poprzez obserwacje w klasach, zajęcia warsztatowe z klasą, udzielanie informacji zwrotnych wychowawcy
– wspieranie wychowawcy w działaniach wychowawczo ? profilaktycznych, rozwiązywaniu problemów wychowawczych