Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Projket ?Intelekt – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizujemy projekt pt.:

?Intelekt – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ? projekty systemowe.
Nr wniosku: WND-POKL.09.01.02-22-351/11

W ramach projektu zaplanowane są następujące zajęcia:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie edukacji polonistycznej.

Skip to content